slider-mrt-2015-1.jpg
slider-mrt-2015-5.jpg
slider-mrt-2015-6.jpg
slider-mrt-2015-4.jpg
Hans-Nienke-Praktijk.jpg
slider-mrt-2015-2.jpg
slider-mrt-2015-3.jpg

 

Privacyreglement

 

Geboortecenteum Linde zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

PRIVACYREGLEMENT VAN ONZE PRAKTIJK

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van je worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van onze verloskundigenpraktijk
Geboortecentrum Linde is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je gegevens worden verzameld voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Geboortecentrum Linde hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 De rechten voor jou als cliënt

Je hebt de volgende rechten als cliënt:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

 Aanvraagformulier rechten cliënt

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kunt je dit mondeling of door middel van een aanvraagformulier kenbaar aan ons maken. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Geboortecentrum Linde is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt je dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Geboortecentrum Linde hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
Geboortecentrum Linde wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest, dan deelt deze op zijn beurt een terugkoppeling met de verloskundigenpraktijk. Zo weet de verloskundige precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundigenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Daarnaast zullen wij u vragen of wij medische gegevens mogen vastleggen in een aantal databanken:

Peridos.

Dit is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en de twintigweken-echo gegevens vastleggen om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

PRN. 

Dit is een stichting die de kwaliteit van zorg wil verbeteren. Zij verzamelen data uit het gehele proces door de verschillende disciplines (verloskundigen en gynaecologen) heen en publiceert hierover. Alle gegevens worden anoniem ingevoerd.

Preventis

Hierin worden de gegevens van bloedonderzoek in een landelijk registratiesysteem vastgelegd. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Preventis geeft een signaal af als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is en er geen actie wordt ondernomen.

Vecas

(verloskundig casusregistratie systeem). Zij verzamelen op geanomiseerde wijze informatie uit het patiëntendossier voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

 

Geboortekaartjes

Na de geboorte van uw zoon of dochter vinden wij het leuk om een geboortekaartje te ontvangen. Indien dit kaartje op het prikbord in de wachtkamer gehangen mag worden, wilt u dit dan op de achterzijde van het kaartje noteren met uw handtekening. Het kaartje zal na 2 maanden verwijderd worden en door de papierversnipperaar gaan om op vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om te gaan.

 

Overdragen dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van je medische geschiedenis. Je medische geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat je nieuwe verloskundige dit verzoek heeft gedaan. Hiervoor teken je een toestemmingsformulier.

 

Opvragen van uw dossier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in proncipe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Na vijftien haar zal Geboortecentrum Linde het dossier vernietigen, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Indien u uw dossier wilt opvragen dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het vertrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Website

Onze website maakt gebruik van Cookies. De gegevens die wij registreren zijn afkomstig van de formulieren direct aanmelden en vragen/opmerkingen. Zodra uw gegevens bij ons zijn binnengekomen worden deze indien nodig overgezet naar uw verloskundig dossier. Vervolgens worden de gegevens van de website verwijderd en niet langer bewaard.

 

 

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je medische gegevens? Dan gaan we hierover met je in gesprek.

Hierbij is het volledige privacyreglement te downloaden: Privacyreglement cliënten

 

 

 

 

0316 - 542541 of

06 - 53424770

actueel

NIEUW: Bekkenfysio in praktijk

Vanaf 4 december zit er elke dinsdagmiddag een bekkenfysio op de praktijk. Deze samenwerking zijn we aangegaan met Fyzio uit Zevenaar. Maaike Tomassen, bekkenfysiotherapeute kan je helpen bij bekkenproblemen of pijn. Ze werkt op afspraak, maar als de deur openstaat, loop even binnen! Bellen voor een afspraak kan op: 0316-330112

Medela kolf verhuur

Wist je dat Geboortecentrum Linde medela Symphony kolven verhuurt? Voor onze eigen cliënten maar ook als je hier niet loopt, kun je bellen om er een te huren. Alle benodigdheden voor een kolf zijn ook los hier te kook, evenals andere Medela kolven.

Meer weten? Kijk op: Verhuur

Positief bevallen

Opzoek naar een leuke cursus omtrent de bevalling? Dan is de 1-daagse Positief Bevallen wat voor jou! Geen ‘pufcursus’, maar waardevolle technieken en tips, vanuit hypnobirthing, mindfullnes en mijn doula achtergrond, waarmee je leert hoe je met je lichaam ‘mee kunt werken’ en hoe je partner hierbij van grote steun kan zijn.

Meer lezen? Kijk op: Positief Bevallen